مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
هیئت دانشجویی خادمان مهدی (عج)

Fade Test